ઇન્ફ્રારેડ ગેસ કૂકર

  • પ્રોપેનમાં કાર્યક્ષમ ગ્લાસ ટોપ ઇન્ફ્રારેડ ગેસ કુકર

    પ્રોપેનમાં કાર્યક્ષમ ગ્લાસ ટોપ ઇન્ફ્રારેડ ગેસ કુકર

    કાર્યક્ષમ ઇન્ફ્રારેડ ગેસ કુકર: ઝડપી રસોઈ સમય.

    અમારી નવી પ્રોડક્ટ રજૂ કરી રહ્યાં છીએ, ગ્લાસ ટોપ સાથે ઇન્ફ્રારેડ ગેસ હોબ - કોઈપણ આધુનિક રસોડામાં સંપૂર્ણ ઉમેરો.આ અત્યાધુનિક ઉપકરણ આકર્ષક ડિઝાઇન તત્વો સાથે નવીનતમ તકનીકને જોડે છે જે શૈલી અને કાર્ય પ્રદાન કરે છે.